Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Dit doet de Hartstichting

Start nieuwe strategische periode Hartstichting

 ‘Hartgezondheid: oog voor de verschillen’

De Hartstichting begint aan een nieuwe strategische periode. In een - op z’n zachtst gezegd - uitdagende tijd. De feiten zijn duidelijk: door de gestegen welvaart en verbeterde gezondheidszorg veroudert de Nederlandse bevolking. Daarnaast bewegen we te weinig en worden we steeds zwaarder. Ook hebben we te maken met de slechte sociaaleconomische situatie van kwetsbare groepen én loopt de zorg vast.

Nederland telt nu 1,5 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening. Doen we niets, dan groeit dit aantal binnen acht jaar tot tenminste 1,9 miljoen. Deze ontwikkeling moet stoppen. Daarom is een stevige en vooral concrete ambitie nodig om de urgentie van hart- en vaatziekten op de kaart te zetten. Een ambitie waarin we de nadruk leggen op preventie en oog hebben voor de verschillen tussen mensen.

geen foto

Nieuwe strategie: De hoogtepunten in 2 minuten


Kantel je telefoon om dit filmpje te bekijken.

Meer over onze nieuwe strategie

Dit hebben we al bereikt

Er is de afgelopen tientallen jaren veel bereikt. Nederland hoort bij de best presterende landen van de wereld op het gebied van cardiovasculaire zorg en onderzoek. En na een lange aanloop heeft de 6-minutenzone een enorme vlucht genomen. In een 6-minutenzone krijgen mensen bij een hartstilstand binnen zes minuten de juiste hulp. Nederland is het eerste land op de wereld met een landelijk dekkend reanimatienetwerk van burgerhulpverleners. Dat is goed nieuws.

Aanscherping urgentie

Toch zijn hart- en vaatziekten nog steeds de tweede meest voorkomende doodsoorzaak. En heeft één op de zes ziekenhuisopnames te maken met hart- en vaatziekten. Het gevolg hiervan wordt enorm onderschat. Door de politiek en door de Nederlanders. Onderzoek laat zien dat Nederlanders – onterecht - banger zijn voor dementie en kanker dan voor hart- en vaatziekten. En op de vraag wat zij als grootste gezondheidsprobleem zien, staan hart- en vaatziekten op de zevende plek.

Dit alles vraagt om een aanscherping van de urgentie. Onderzoek financieren is en blijft belangrijk, maar het is niet genoeg. Linksom of rechtsom zullen we Nederland hartgezonder moeten maken en de nadruk moeten leggen op preventie. Preventie met oog voor de verschillen tussen mensen. Door in te zetten op een gezonde leefomgeving, oorzaken op tijd opsporen én verergering herkennen.

Aanpakken van omgevingsfactoren

We weten allemaal dat een ongezonde leefstijl helpt aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. Maar over het proces is nog veel onbekend. Daarom moeten we het belang van preventie en onderzoek hiernaar, bovenaan de agenda zetten. Preventie moet veel effectiever. Zeker voor onze kinderen, die steeds minder bewegen. Zij zijn anders de hart- en vaatpatiënten van morgen.

Een persoon met een wijzende vinger verantwoordelijk stellen, blijkt niet goed te werken. Wat wel werkt is het aanpakken van de omgeving. Zoals de beschikbaarheid van gezonde voeding of de prijs van tabak aanpassen. Wet- en regelgeving voor maatregelen om Nederland in beweging te krijgen. En misschien wel het belangrijkste: het opheffen van onwetendheid.

Concrete ambitie

Ons doel is stevig en concreet: over zeven jaar is de hartgezondheid van de Nederlandse samenleving meetbaar gestegen. Met aantoonbaar meer kennis van het hart- en vaatsysteem en een groter besef van het belang daarvan. 

We maken deel uit van een diverse, multiculturele samenleving. Dat heeft gevolgen voor ons inhoudelijke beleid én voor onze aanpak. We zijn er voor iedereen en sluiten niemand uit. We hebben oog voor de verschillen als het gaat om hartgezondheid. Bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. En verschillen in inkomen, gezondheid en culturele achtergronden. We willen helpen bij het kleiner maken van die verschillen. Juist bij de mensen die het grootste risico lopen.

We willen hart- en vaatziekten op de agenda zetten, verbinden en versnellen. Maar daarnaast vraagt onze nieuwe strategie om een verscherpte rol. Wij gaan daarin meer dan ooit initiëren, faciliteren en opiniëren.

Onze missie

We blijven ons inzetten voor mensen die ons nú nodig hebben. En maken ons hard om te voorkomen dat mensen ons láter nodig hebben. Daarmee is onze missie even logisch als ambitieus: ‘Iedereen een gezond hart, voor nu én later’.

Op basis van de inhoud gaan we de urgentie van hart- en vaatziekten op de kaart zetten. Met de noodzaak van preventie als motor. En met als doel het beïnvloeden van omgevingsfactoren. Met de inzet van een krachtige lobby en een eigen plek in samenwerkingen. Onderzoek met aandacht voor de verschillen tussen mensen. En met een veel duidelijkere plek in de samenleving.

Dit alles met het doel om de hartgezondheid van Nederland duidelijk en duurzaam te verbeteren. Daarbij wil de Hartstichting ook de politiek inspireren. Want preventie kan niet zonder wet- en regelgeving.

Samenwerking en partners

De problemen waar we voor staan vragen beslist en steeds meer om samenwerking met andere gezondheidsfondsen. En met de organisaties die zich hard maken voor aandoeningen die vaak samengaan met hart- en vaatziekten. In het bijzonder de Hersenstichting, de Nierstichting, het Longfonds, KWF en het Diabetes Fonds. Een terechte oproep, want ook in de wetenschap werkt men steeds meer overstijgend.

​​​​​​​We hebben bedrijven hard nodig. Om daarmee versnelling aan te brengen in het halen van onze doelen. We zijn daarom steeds op zoek naar uitbreiding van relaties. Maar ook naar binding met het bedrijfsleven, sponsoren en anderen relevante partijen. De bijdrage kan verschillend zijn. Een financiële bijdrage, toegang tot de achterban of vakkennis. Maar ook mankracht, het beschikbaar stellen van merken, mediakanalen of andere vormen van bijdragen in natura.

Onze droom: elke stad z’n eigen ‘Hartstichting-checkpoint’

Het vastlopen van de zorg is in Nederland een maatschappelijk belangrijk en groot probleem. De Hartstichting vindt daarom dat er proactief iets moet gebeuren. Om zo mensen met een verhoogd risico op hart- of vaatziekten eerder op te sporen. De Hartstichting heeft hiervoor de eerste stappen gezet. Met een hulpmiddel om de hartleeftijd te berekenen en aandacht voor bloeddrukmetingen.

Maar unieke oplossingen sluiten we ook niet uit. Over zeven jaar zou elke stad in Nederland z’n eigen ‘Hartstichting-checkpoint’ moeten hebben. Daar wordt elk jaar je cholesterol, je bloeddruk en je bloedsuiker en gemeten. Daarmee wordt je hartleeftijd berekend en volgt deskundig en persoonlijk advies op maat. Om preventief levens hartgezonder te maken en om druk op de zorg te voorkomen.

​​​​​​​Blijken mensen echt een verhoogd risico te hebben? Dan willen we – in in overleg met de zorg – hier een hulp voor inrichten. Het is niet de bedoeling dat mensen onnodig bij de huisarts belanden.

Niets doen is geen optie

‘Hartgezondheid: met oog voor de verschillen’ is onze focus voor de volgende strategieperiode. Omdat niets doen geen optie is. Elke dag dat de Hartstichting zich niet hard maakt voor de preventie en de behandeling van hart- en vaatziekten, is een verloren dag. Er is werk aan de winkel, voor nu én voor later!

Kijk de talkshow terug

Donderdag 20 oktober vond de aftrap plaats van de nieuwe strategische periode van de Hartstichting. Dit gebeurde met de talkshow 'Hartzaken' onder leiding van presentator Twan Huys. 

Kijk terug